موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان

تلفن تماس:

021-88324127 | 021-88340516

واتس اپ:

09022676809

ایده اولیه راه اندازی یک گروه جامع مالی و اقتصادی

۱۳۸۴
۱۳۸۵

تاسیس گروه مالی و اقتصادی حسیب

همکاری با بانک ها و مشاوره اقتصادی و مالی شرکت ها

۱۳۸۶
۱۳۸۷

عضویت در انجمن حسابداری ایران

عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

۱۳۸۸
۱۳۸۹

عضویت در کانون مشاوران بانکی و سرمایه گذاری

ثبت شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

۱۳۹۰
۱۳۹۱

ثبت به عنوان شرکت فناور رشد یافته

عضویت در نظام صنفی رایانه ای

۱۳۹۲
۱۳۹۳

دریافت ایزو ۲۷۰۰۱ - ۲۰۱۳

دریافت ایزو ۹۰۰۱ - ۲۰۱۵

۱۳۹۴
۱۳۹۵

دریافت گواهی فعالیت از شورای عالی انفورماتیک

ثبت به عنوان شرکت دانش بنیان

۱۳۹۶
۱۳۹۷

دریافت تائیدیه فنی نرم افزار جامع سرمایه گذاری از شورای عالی انفورماتیک

دریافت تائیدیه فنی  نرم افزار جامع حسابداری مدیریت از شورای عالی انفورماتیک

۱۳۹۸
۱۳۹۹

دریافت ایزو ۲۰۱۸ - ۲۱۰۰۱

تمدید گواهی دانش بنیان

۱۴۰۰
۱۴۰۱

گواهی نامه افتا